دكتر محسن ذوالفقاري

 

دكتر محسن ذوالفقاري

استاد گروه زبان و ادبيات فارسي

 

نشاني الكترونيكي:      M-Zolfaghary@araku.ac.ir

 

كتابها:

 

 1. اصول و شيوه هاي نقد ادبي در ايران
 2. فرهنگ موسيقي شعر
 3. تحليل سير نقد داستان در ايران (پژوهش برگزيده سال 1377)
 4. از زهره تا بامداد خمار
 5. از طبرسي تا حسابي
 6. از اديب تا فروغ (نقد دين گريزي در ادبيات معاصر ايران)

پژوهشها:

 1. چاپ و ويرايش چكيده مقالات كنگره عراقي
 2. ويرايش چكيده مقالات پنجمين مجمع آموزش زبان فارسي كشور
 3. همكار طرح پژوهشي سبك شعر انقلاب اسلامي
 4. دبير علمي كنگره عراقي 1374
 5. دبير علمي پنجمين مجمع زبان فارسي كشور 1383

مقالات:

 

 1 نقد و تحليل قصه در داستان حسنك وزير، مجموعه خلاصه مقاله هاي همايش سالانه بزرگداشت ابوالفصل بيهقي.

2 نقد و تحليل اصالتها در غزل دفاع مقدس، نامه پايداري.

3 نقد وصف و جايگاه زيبايي شناختيآن در شعر خاقاني، زبان و ادبيات فارسي.

4 نقد تصوير در آينه ناگهان، چهارمين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي.

5 نقد جايگاه انديشه هاي تعليمي و اخلاقيات در آثار سعدي، پژوهشنامه ادبيات تعليمي.

6 نقد جايگاه زيبا شناسي در عزل حافظ، مجموعه مقالات اولين همايش كشوري حافظ پژوهي(آشناي عشق).

7 تحليل عناصر داستاني مثنوي «جمشيد و خورشيد»، فصلنامه انديشه هاي ادبي.

8 تصوير كهن الگوي خورشيد در ناخود آگاه قومي خاقاني و نظامي، ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي.

9 تصحيح و تحليليك نصحيف در سه بيت از مخزن الاسرار و اقبالنامه نظامي، پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي.

10 عناصر قصه در اشعار پروین اعتصامی، مجموعم مقالات کنگره پروین اعتصامی.

 

 

آمار بازدیدکنندگان

129319