دکتر طاهره میرهاشمی

 

دكتر طاهره میرهاشمی

استاديار زبان و ادبيات فارسي

 

نشاني الكترونيكي:   t-mirhashemi@araku.ac.ir

 

 

 

مقاله (علمی ـ پژوهشی): 

1ـ گزينش مخاطب‌ درون‌متنی شعر مشروطه (بر پايه تجربه‌هاي شخصي شاعران)، متن پژوهی ادبی، شماره 50، زمستان 1390.

2ـ گزينش مخاطب‌ درون‌متنی شعر مشروطه (بر پايه نگرش‌هاي اجتماعی ـ سياسی)، پژوهش‌ زبان و ادبيات فارسی، شماره 24، بهار1391.

3ـ رديف و نقش آن در غزلهای فخر‌الدين ابراهيم عراقی، پژوهش‌های ادبی، سال 11، شماره 45، پاییز 1393.

4ـ هنجارگريزی معنايی در داستان‌های بيژن نجدی، مجله علمی ـ تخصصی علوم ادبی، سال 4، شماره 6، بهار و تابستان 1394.

5. تكرار شاخصه سبكي غزلهاي فخرالدين ابراهيم عراقي، پژوهشهاي ادبي، سال 13، شماره 54، زمستان 1395، صص 164 ـ 144 (مشترك با دكتر صباغي).

 

مقاله کامل (همایشی): 

1ـ «اقتباس از شاهنامه در ادبيات نمايشي»، دومين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

2ـ «شهر و روستا در نگاه مولانا»، سومين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

3ـ «بررسي شعر فرشته ساري»، همايش بين المللي يكصد سال شعر زنان فارسي سرا.

4ـ «بررسي عناوين دفترهاي شعر دفاع مقدس»، ششمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي.

5ـ «نقد و تحليل پيوندهاي بينامتني ضمني شاهنامه با شعر دورة مشروطه»، همايش بين‌المللي بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي درهزاره دوم شاهنامه.

6ـ  «بررسي موضوع، مضمون و بن مايه در شعر فاطمي»، همايش بين‌المللي حضرت زهرا (س).

7ـ «بررسي نمود حكمت علوي در رباعيات مترجَم ابوالقاسم حالت»، در مجموعه مقالات كنگره ملي آموزه‌هاي تربيتي در انديشة امام علي(ع).

8ـ «جلوه‌هاي زبان و فرهنگ عامه در اشعار سيد‌اشرف‌الدين گيلاني»، نخستين همايش ملّي نگاهي نو به ادبيات عامه، دانشگاه رفسنجان، بهمن 1393.

9ـ «جايگاه سخن در قصايد ناصرخسرو»، همايش حكيم ناصرخسرو قبادياني، دانشگاه شهيد بهشتي، ارديبهشت 1394.

10- «صفت: عنصری سبک ساز در شعر مهدی اخوان ثالث»، نخستین همايش ملي نكوداشت مهدي اخوان ثالث، يزد، مهر 1394.

11 ـ «بررسي شگردهاي طنزپردازي در اشعار عالمتاج قايم مقامي»، اولين همايش بين المللي ادبيات فارسي معاصر، ايرانشهر، بهمن 1395.

12 ـ «بررسي و تحليل تصوير شب در شعر مهدي اخوان ثالث»، اولين همايش بين المللي ادبيات فارسي معاصر، ايرانشهر، بهمن 1395.

 

آمار بازدیدکنندگان

129316