دكتر سيده زهرا موسوي

دكتر سيده زهرا موسوي

استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

 

نشاني الكترونيكي:    Z-Mosavi@araku.ac.ir

مقالات:

 

1 ماهیت و مراتب عشق از دیدگاه عراقی و ابن سینا، کتاب نگرشی بر آثار عراقی.

2 معرفی ونقد کتاب اسرار آل محمد، مجموعه مقالات کنگره بین المللی فاطمه شناسی.

3 نقد وتحلیل رویکردهای ساختاری در تحفه العراقین، همایش دو سالانه پژوهش های زبان فارسی.

4 نقد آیینه های ناگهان قیصر امین پور، سومین گردهمایی پژوهشهای ادبی.

5 نقد شیوه های تاثیر پذیری در شعر ناصر خسرو، فصلنامه تخصصی زبان وادبیات فارسی.

6 تجلی قرآن وحدیث در سیاستنامه، اولین همایش قرآن وادب فارسی.

7 جایگاه عرفان در شعر پروین اعتصامی، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامي.

8 عشق در آثار ابن سینا، مجموعه مقالات کنگره بین المللی ابن سینا.

 

آمار بازدیدکنندگان

129323