دكتر اكبري

دكتر مهرداد اكبري

 

استاديار زبان و ادبيات فارسي

 

 

برنامة حضور و تدریس در نیمسال دوم 93 ـ 1392

 

 

40/ 9 ـ 8

40/ 11 ـ 10

 

40/ 15 ـ 14

40/ 17 ـ 16

40/ 19 ـ 18

شنبه

مطالعه

مشاوره و راهنمايي

 

مطالعه

تدريس

 

یکشنبه

مطالعه

مشاوره و راهنمايي

 

تدريس

تدريس

تدريس

دوشنبه

مطالعه

جلسه

 

تدريس

تدريس

تدريس 

سه شنبه

مطالعه

مطالعه

 

تدريس

تدريس

تدريس 

چهارشنبه

 

مشاوره و راهنمايي (با هماهنگي)

 

   

آمار بازدیدکنندگان

52654