دكتر فروغ صهبا

دكتر فروغ صهبا

دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 

پست الكترونيكي:    F-Sahba@araku.ac.ir

 

مقالات:

1 «شعر پايداري» هنر مبارزه با دشمنان سه گانه،مجموعه مقالات اولين کنگره ادبيات پايداري (کرمان).

2 فرجام در ادبيات داستاني، سپاسنامه استاد مسعود تاکي.

3 موسيقي بيروني در شعر «م. سرشک» (محمدرضا شفيعي کدکني)، پژوهشهاي ادبي.

4 مباني زيبايي شناسي شعر، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز.

5 نقد و تحليل رساله «صلاح الصحاح» افضل الدين کرماني و مقايسه آن با الاغراض الطبيعه سيد اسماعيل جرجاني، پژوهشگران فرهنگ.

6 نگرش روانکاوانه به شعر پروين، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروين اعتصامي.

7 همسان سازي و کارکرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان، پژوهش زبان و ادبيات فارسي.

8 کهن گرايي واژگاني در شعر اخوان، پژوهش زبان و ادبيات فارسي.

9 انديشه هاي خيامي در شاهنامه، مجموعه مقالات همايش حكيم ابوالقاسم فردوسي.

10 ابن قطان «ابوالقاسم هبه الله بن فضل بن عبدالعزيز بن محمد بن حسين بن علي بن احمد بن فضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم المتوثي، دايرة المعارف پزشکي اسلام و ايران.

11 ابن اللبودي «نجم الدين ابوزکريا يحيي بن شمس الدين محمدبن عبدان بن عبدالواحد بن اللبودي، دايرة المعارف پزشکي اسلام و ايران.

12 ابن اللبودي «شمس الدين ابوعبدالله محمدبن عبدان ابن عبدالواحدبن اللبودي، دايرة المعارف پزشکي اسلام و ايران.

13 ابن عالمه «نجم الدين ابوالعباس احمدبن ابي الفضل اسعد بن حلوان»، دايرة المعارف پزشکي اسلام و ايران.

14 اسلوب و سبک مکاتبات رشيدي، خلاصه مقالات كنگره طرح احياي ربع رشيدي و فرهنگ و تمدن ايران عصر ايلخاني.

15 بازتاب فرهنگ و هويت ايراني در اشعار مهدي اخوان ثالث، چکيده مقالات نخستين هم انديشي هويت ايراني، مفاهيم، مؤلفه ها و راهبردها.

16 برجسته سازي واژه و ترکيب در شعر اخوان، پژوهشنامه علوم انساني (دانشگاه شهید بهشتی).

17 بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه «زمان در روايت»، پژوهشهاي ادبي، شماره 21.

18 برشهاي درون مصراعي در شعر معاصر، پژوهشهاي ادبي.

19 تقابل دهندگی و تحول همنشینی «اما»، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

20 جايگاه رنگ در علم طب از ديدگاه ابن سينا، مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا.

21 جايگاه شعر مهدي اخوان ثالث در بازتوليد هويت ايران فرهنگي، همايش بين المللي ايران فرهنگي.

22 رد پاي اعتقادات اسلامي در آثار طبي زبان فارسي تا پايان قرن ششم، چکیده مقالات همايش «قرآن و ادب فارسي در سبك خراساني و بينابين.

23 شگفتي هاي دارو و درمان در اشعار خاقاني، مقالات برگزيده همايش خاقاني شناسي.

24 شرح حال و معرفي آثار سيد اسماعيل جرجاني، کنگره بزرگداشت حکيم سيد اسماعيل جرجاني.

آمار بازدیدکنندگان

129320