دكتر امين رحيمي

 

دكتر امين رحيمي

دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 

پست الکترونيک:       a-rahimi@araku.ac.ir

 

 

 

 

مقالات:

 

1 نقد نظريه شريعت طريقت وحقيقت، پژوهشنامه دانشگاه شهيد بهشتي شماره 25.

2 ورع از ديدگاه امام علي (ع)، جشنواره نهج البلاغه جلد 2.

3 آواره يمگان واسماعيليه، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.

4 امام خميني ومقام رضا، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.

5 اسماء الهي درآثار امام خميني، مجله حضور شماره 54.

6 بايد ها و نبايد ها در ادب فارسي، مجله دانشگاه علامه طباطبايي داخلي.

7 تقابل علم وجهل در شعر پروين اعتصامي، مجموعه مقالات پروين انتشارات دانشگاه اراك.

8 تجلي قران بر انديشه وشعر پروين، مجموعه مقالات پروين انتشارات خانه كتاب.

9 تجلي شعر حافظ در آثار امام خميني (ره)، مجموعه مقالات اولين همايش كشوري حافظ پژوهي (آشناي عشق).

10 جلوه هاي تجلي درآثار عرفاني متقدم وامام خميني، مجله اختصاصي زبان وادبيات دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شماره هاي 6-7-8.

11 جايگاه تلميح در شعر فخرالدين عراقي، كنگره عراقي.

12 سيماي علي (ع)در شعر ناصر خسرو، مجموعه مقالات كنگره اهل بيت ـ تبريز.

13 سبك شعر سلمان ساوجي، خلاصه مقالات كنگره سلمان ساوجي.

14 شفاعت وتاثير آن بر ادب فارسي، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران.

 

 

كتابها:

 

1 نگرشي بر انديشه هاي مولوي، ناشر دانشگاه اراك

2 امام خميني وعرفان اسلامي، ناشر  پژوهشكده امام خميني وانقلاب اسلامي

 

پايان نامه ها:

 

1 بهروز رومياني، مقايسه سبك شناسانه بيست غزل حافظ باسعدي  

2 سلمان مولايي، منجي در اشعار بزرگان شعر معاصر  

3 مينا صادقي ماهاني، نقدوتحليل اثار هوشنگ مرادي كرماني  

4 سعيده منصوري تبار، اخلاقيات در غزليات شمس

5 هادي كروني، بررسي انديشه هاي اپيكوريستي درسده هاي آغازين

6 سميه صابري، بررسي اخلاقيات در مثنوي هاي عطار  

7 محمد حسين ابدالي ششجواني، بررسي عناصر داستان در شاهنامه  

8 زهرا فتاحي، بررسي عناصر دستوري در آثار قرن هفتم

9 مريم شفيع نيا، زيبا شناسي شعر پروين اعتصامي

10 حميد رضا خان محمدي،  زيبا شناسي شعر امام خميني (ره)

11 فرهاد ديناري، سيماي پيامبراسلام (ص)در مثنوي مولانا

12 طاهره مير هاشمي، سيماي پيامبراسلام (ص)در آثار سعدي

آمار بازدیدکنندگان

129322