دکتر محمدرضا عمرانپورشهرضا

دکتر محمدرضا عمرانپور

دانشيار زبان و ادبيات فارسي

 

پست الکترونيک:    M-Omranpour@araku.ac.ir

 

مقالات:

 

1 ساختهاي کهن‌گرا در شعر اخوان، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

2 موسيقي قافيه در شعر م. سرشک (محمدرضا شفيعي کدکني)، پژوهشهاي ادبي.

3 معماپردازي در قرن نهم،  مجموعه مقالات هم انديشي زبان و ادبيات فارسي در سده نهم.

4 همسان سازي و کارکرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان، پژوهش زبان و ادبيات فارسي.

5 کارکرد هنري قيد و گروه‌هاي قيدي در اشعار شاملو ، پژوهشهاي ادبي.

6 آشنايي زدايي در اشعار شاملو، مجموعه مقالات بزرگداشت استاد مسعود تاکي.

7 اهميت عناصر و ويژگيهاي ساختاري واژه در گزينش واژگان شعر، گوهر گويا.

8 ابن اللباد «موفق الدين ابو محمد عباللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن ابي اسعد، دايره المعارف پزشکي اسلام و ايران.

9 ادب نفس در شاهنامه، مجموعه مقالات همايش حكيم ابوالقاسم فردوسي.

10 استفاده ازنرم افزار «Word» برای نگارش شعر فارسي، چکيده مجموعه مقالات همايش کاربرد تکنولوژي آموزشي در آموزش عالي.

11 اصالت معنا در مثنوي، مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي.

12 بهره‌وري عطار از قانون ابن سينا در بيان عشق زميني، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي ابن سينا.

13 برشهاي درون مصراعي در شعر معاصر، پژوهشهاي ادبي.

14 تحليل مخاطب‌شناسي اشعار پروين، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروين اعتصامي.

15 جلوه بسم‌الله در شاهنامه، خلاصه مقالات همايش «قرآن و ادب فارسي در سبك خراساني و بينابين».

16 جنبه هاي زيباشناختي «هماهنگي» در شعر معاصر، نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان.

17 حكمت عملي در مكتوبات خواجه رشيدالدين فضل الله همداني، خلاصه مقالات كنگره طرح احياي ربع رشيدي و فرهنگ و تمدن ايران عصر ايلخاني.

18 زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس، مجموعه مقالات اولين کنگره ادبيات پايداري.

19 ساختهاي همپايه و نقش زيباشناختي آن در کليله و دمنه، پژوهش زبان و ادبيات فارسي.

20 عوامل «ايجاد»، «تغيير و تنوع» و «نقش» لحن در شعر، پژوهشهاي ادبي.

 

سمينارها:

 

1 استفاده از نرم افزار «Word» برای نگارش شعر فارسي.

آمار بازدیدکنندگان

129317